OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ujednání o zpracování osobních údajů

Společnost VM light s.r.o., IČ: 02632314, se sídlem Bratrská 1693, 751 31 Lipník nad Bečvou, a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:

1. Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je společnost VM light s.r.o. oprávněna zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

2. Marketingové využití údajů

Společnost VM light s.r.o. je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka. Zákazník souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které společnost VM light s.r.o. v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

3. Využití dlužnických registrů

Za účelem ochrany svých majetkových práv společnost VM light s.r.o. před uzavřením smlouvy může využívat informace z dlužnických registrů. Poskytnutí údajů pro tento účel není povinné. Dlužnické registry jsou využitelné i pro ochranu práv třetích osob, dalších podnikatelů, i samotného zákazníka při ověřování jeho platební historie dalšími subjekty. Toto zpracování rovněž může obvykle probíhat pouze na základě souhlasu zákazníka, jestliže oprávnění dalších subjektů k přístupu do těchto registrů nevyplývá ze zvláštního zákona. Zákazník souhlasí se zařazením svých osobních údajů do dlužnického registru. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

4. Správce a zpracovatel údajů

Společnost VM light s.r.o. veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.

5. Příjemci údajů

Společnost VM light s.r.o. osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

6. Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Zákazník má především právo požádat společnost VM light s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Společnost VM light s.r.o. je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka. Zákazník, který se domnívá, že společnost VM light s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost VM light s.r.o. na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.